بارفیکس و خرک اسکات دیواری Barfix and wall squat vault NS7021

قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,267,900 تومان است.

بارفیکس چند منظوره Multipurpose barfix NS7020

قیمت اصلی 2,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,115,900 تومان است.

خرک اسکات مدرج پایه جدا Separate graded squat vault NS3003

قیمت اصلی 4,389,900 تومان بود.قیمت فعلی 3,951,900 تومان است.

بارفیکس و پارالل مرکزی Barfix and central parallel NS7005

قیمت اصلی 7,330,900 تومان بود.قیمت فعلی 6,830,900 تومان است.

رک دمبل دوطرفه نامی Nami two-way dumbbell rack

قیمت اصلی 1,530,900 تومان بود.قیمت فعلی 1,410,900 تومان است.